Robin Spitzer

Robin

 

Voor en tijdens jouw geboorte

Zwaar zwanger van jou kwam mamma met je vader, Mirabelle en Lucas terug uit Australië. En ze rustte niet, voordat ze een huisje gevonden had aan de Rosestraat in Rotterdam en dat helemaal geverfd en ingericht had, zodat jij kon komen.

Voor en zelfs tijdens jouw geboorte leerde mamma keihard om door haar toelatingsexamen voor de Hogere Beroepsopleiding verpleegkunde  te komen. En dat diploma zou ze later zonder les te hebben gekregen met vlag en wimpel halen.

Jij werd geboren toen de zon hoog aan de hemel stond.  Hoog zomer! Jij werd geboren in het kraamhotel bij het Clara Ziekenhuis in Rotterdam. Wat was mamma blij en gelukkig met jou!

Charme

Je bleek een tevreden, goedlachs manneke. Toen al met die lach van oor tot oor, waardoor je iedereen voor je in kon nemen. Toen oma verdrietig was, omdat ze zomaar onverwachts haar baan door slecht financieel beleid van haar bazen verloor, stuurde mamma haar deze foto. Als oma dan alleen maar naar jouw vollemaansgezichtje met brede lach keek, moest ze wel lachen.

Snel

Waren Mirabelle en Lucas al snel met lopen, op de leeftijd van slechts zes maanden liep jij al! Omdat mamma je wilde beschermen tegen harde valpartijen, deed ze je daarom een fietshelmpje op. Klein ongeleid projectieltje dat je was! Zo lang ik je kende, wilde jij niet onder doen voor je grote zus en broer. Het valt me nog mee, dat je wat dat betreft nooit een ongeluk hebt gehad.

Relaxed

Oma’s horlogebandje had iets aantrekkelijks voor je. Constant klikte je het sluitinkje open en dicht, om er na verloop van tijd lekker op te gaan zitten sabbelen, zoals je op deze foto ziet.

In slaap vallen deed je makkelijk. Hier lig je lekker te slapen op oma’s schoot.

De kinderopvangjufs vonden je een relaxed jongetje. Dit is wat de kinderopvangjufs schreven: Als mamma jullie drietjes naar de kinderopvang bracht, gaf ze altijd eerst Robin nog de borst en besteedde daarna aandacht aan Mirabelle en Lucas. Er was altijd een dikke knuffel voor jullie alle drie, wanneer ze naar haar verpleegopleiding ging.

Robin

 

 

Before and during your birth

Very pregnant of you mamma returned with your father, Mirabelle and Lucas from Australia. And she did not rest, before she found a home at the Rosestraat in Rotterdam. A home that she quickly painted and equipped, so that you could come.

Before and even during your birth mamma was learning to pass her entrance examination for the Higher Professional Occupation Training for Nursing. And she would come through it with flying colors.

You were born when the sun was high in the sky, in summer, the tenth of July. You were born in the Maternity Hostel of the Clara Hospital in Rotterdam. How glad and happy mamma was with you!

Charm


You appeared to be a contented and ready to laugh boy. Then already with that typical ear-to-ear smile of you, your charm with which you could win everyone’s sympathy.

When oma was sad one time, because unexpectedly she lost her job because of bad financial policy of her directors, mamma sent her this photograph of you. When oma only looked to your little moon face with that big smile, she couldn’t do else but laugh.

Quick

Were Mirabelle and Lucas already walking very soon, you were even faster than them. You walked already with six months! Because mamma wanted to protect you against heavy falls, she put on you a biking helmet. Little, unguided missile that you were then!

In the garden ofopa and oma in Hooge Zwaluwe

Relaxed

Oma’s watch-strap had some attraction for you. Constantly you clicked open and close the small clasp, and after some time you were nicely sucking on it, as you can see on this photograph.

Falling asleep was easy for you. Here you were sleeping on oma’s lap. And the missies at the child care thought you were very relaxed. This is what one of the missies wrote: “When mamma brought the three of you to the child care, she always first gave Robin the breast and then later paid attention to Mirabelle and Lucas. She didn’t go away without giving the three of you a very big hug.

Robin als peuter

Als peutertje had je iets relaxt en geestigs. Je nam mensen voor je in door je brede oor-tot-oor-glimlach. Mamma was gek op je, maar ook je grote zus en je iets oudere broer. Tussen die mensen ging je zo je eigen gangetje en manifesteerde je je van tijd tot tijd heel duidelijk om je eigen plekje in het geheel op te eisen. Je was en bewoog je heel vrij en kon zo op iemand toestappen om bijvoorbeeld te vragen: “Mag ik je hond aaien?” of  “Hoe heet jij?”

Robin as a pre-schooler

As a pre-schooler you had something relaxed and something humurous. People were charmed by your ear-to-ear-smile. Mamma was fond of you, but so were your elder sister and brother. You went your own way among those people and clearly manifested yourself from time to time to demand your own place in the whole. You were and moved very easily and could go to someone and ask him or her for example: “Please, may I pet your dog?” or “What’s your name?” And people liked it and answered you.

Relaxt

Iets typisch voor jou was, dat je van het ene op het andere moment in slaap kon vallen. Zo sliep je ook regelmatig in je buggy in. Mamma legde dan een grote handdoek over je heen, totdat je weer wakker werd.

Ook vóór of achter op de fiets sliep je regelmatig in. Ik vond dat eng, omdat je al slapend van de fiets kon vallen. Daarom kneep ik je zo nu en dan zachtjes en vroeg dan: “Robin ben je nog wakker?”  “Ja oma,” zei je dan vaak half slapend.

Eens zat ik anderhalf uur met je op een boomstam in het bos. Je was zo moe: de ene dag waren we naar het Koninginnedagfeest geweest in Breda en de andere dag waren we naar de Efteling gegaan. Geen wonder dat je oogleden wel erg zwaar werden en je kleine beentjes in te grote laarsjes struikelden steeds vaker over takjes en andere oneffenheden op het bospad. Bovendien ging het ook nog eens regenen. Ik tilde je op om een plekje te zoeken, waar we konden schuilen: we gingen zitten op een grote, dikke boomstam die op de grond lag, beschut door een grote eik. Terwijl wij daar schuilden, viel je in slaap. Mamma en Daphne gingen met Mirabelle, Lucas, Finn, Gaski en Dranga een eindje lopen en ik zat daar maar met je op die boomstam. Ook ik rustte uit in het stille bos, totdat je weer wakker werd toen de anderen weer terugkwamen om ons samen op te halen.

Relaxed

You could fall asleep at any moment. It was something typical for you. So you regularly fell asleep in your buggy. Mamma then spread out a large towel over you untill you woke up again.

Also you could fall asleep in front or behind on the bike. I was afraid for that, because when you were sleeping you might fall down the bike. That’s why I pinched you softly so now and then by asking: “Robin are you still awake?” “Yes oma,” you said then half sleeping. Mirabelle on her bike must always laugh then, because you had a lot of difficulty to keep yourself awake.

Once I was sitting with you on my lap during one and a half hour on a tree-trunk in the wood. You were so very tired: one day we were on the Queen’s Birthday Feast in Breda and the other day we were in playground “the Efteling”.  No wonder your eyelids became so heavy during our walk through the wood. Your small legs in too large boots were stumbling more and more over twigs and other bumpiness on the woodpath. Moreover it started to rain. I lifted you up to look for a place where we could shelter against the rain: a large, thick tree-trunk laying on the ground, sheltered by a big oak. While we were sheltering there, you fell asleep. Mamma, tante Daphne, Mirabelle, Lucas, Finn and, Gaski and Dranga, the dogs, went for a walk and I was sitting there with you sleeping on my lap on that tree-trunk. Also I took a rest in that quiet wood, untill you woke up when the others came back to pick us up there.

Niks te eng

Met zes maanden kon je al lopen. Heel je lichamelijke ontwikkeling ging zeer snel. Vielen Mirabelle en Lucas al op doordat ze al vrij jong konden klimmen, klauteren, glijden, koppeltje duikelen enzovoort, jij spande de kroon. Je vond werkelijk niets te eng, deed het gewoon en kwam wonder boven wonder zowat altijd weer op die beide beentjes van je terecht.

Zo speelde ik altijd in het bosachtige gedeelte van de Kralingse Plas grote beer. Met veel hoorbaar gegrom probeerde ik jullie te pakken. Met Mirabelle had jij je achter een grote boom verschanst en probeerde daarna toen ik jullie ontdekt had net als je grote zus over een greppel te springen. Helaas, ik moest je uit de greppel plukken en je ontdoen van alle blaadjes, takjes en modder die zich in de greppel bevonden.

Een andere keer bleven mamma en Mirabelle heel lang weg in het rubberbootje op de Kralingse Plas. Mamma had dat bootje gekocht om daar met jullie stukjes in te varen. Je was echt in de war, want waar bleef die mamma van jou zo lang? Eindelijk kwamen ze daar aanvaren. Jij zag ze het eerste. Als een speer liep je naar het water en probeerde naar je moeder te gaan. Eveneens als een speer holde ik naar je toe en pakte je, terwijl mamma almaar naar me schreeuwde: “Pak Robin!” Bijna zag ze haar kleine mannetje voor haar ogen verdrinken.

Not anything scary for you

When you were six months old only you could already walk. Physically you developed very rapidly. Did Mirabelle and Lucas already strike everyone, because they could climb, clamber, slide, turn head over heels very young, you beat them all. You never thought something too scary, you did it simply and miracle of miracles always it ran out all right with you.

So I used to play big bear in the woody part of the Kralingse Plas. While grumbling very loudly I tried to catch the three of you. With Mirabelle you were hidden behind a large tree and when I discovered you you tried just like your great sister to jump over a small ditch. Alas, I had to pick you  out of that ditch and to remove all leaves, twigs and mud which were in that ditch.

Mamma had bought a small rubber boat to sail with the three of you. Once mamma was sailing with Mirabelle in that boat on the Kralingse Plas. You were really confused, for where did that mamma of you stay during such a long time? Finally you saw the boat coming with mamma and Mirabelle. You were the first who saw them. Like a rocket you ran to the water and tried to go to your mother. I also ran as a rocket after you and picked you out of the water, while mamma was always crying to me: “Please, do catch Robin!” Nearly she saw her little darling be drowned in the water.

Eigengereid

Ook was je zeer eigengereid. Als wij niet oppasten, liep je zo weg. Zo ook toen ik Mirabelle, Lucas en jou meenam naar het strandje aan de Kralingse Plas. Eén zwerm van Rotterdamse vaders, moeders en kinderen was daar neergestreken om verkoeling te zoeken bij het water. Ik had je je schoentjes aangedaan, omdat het zand zo brandend heet was. Steeds moest ik weer achter je aan hollen om je weg te plukken bij het water en vooral bij de glijbaan. Maar op een gegeven moment had je je schoentjes uitgedaan en toen ik vroeg waar je schoentjes lagen zei je: “overthere”.  Het woordje “overthere” gebruikte je heel vaak. “Waar is mamma Robin?” “Overthere”. “ Waar heb je je boterham gelaten Robin?” “Overthere”.

In het zwembad was je mamma ook wel eens te snel af. Ze schrok enorm, toen ze jou zonder bandjes van de glijbaan af zag komen. Gelukkig ving een meneer jou op en bracht je veilig bij mamma.

Headstrong

You were also a very headstrong boy. If we didn’t take care of you, you walked away. So you did all the time, when I took you, Mirabelle and Lucas with me to the small beach of the “Kralingse Plas”. One cluster of Rotterdam fathers, mothers and children had descended on that beach to seek the cooling of the water. I had gotten on your shoes, because the sand was so burning hot. Always I had to run after you to pull you away from the water and especially from the chute-the-chute. But one time you had gotten off your shoes and when I asked where your shoes were you answered: “Overthere.”  The word “overthere” you used very often. “Where is mamma Robin? “  “Overthere.” “Where did you leave your slice of bread, Robin? “  “Overthere.”

In the swimming-pool one time you beat mamma to the punch. She was shocked, when she saw you sliding down the chute-the-chute without rubber rings. Fortunately a man caught you and brought you safely to mamma.

Au

Mirabelle, Lucas en jij waren nu niet direct drie rustige kindjes die heel de dag zoetjes op één plekje zaten te spelen. Nee, er moest altijd gesprongen, op je handen gestaan, ergens vanaf gegleden of bovenop geklommen worden. En jij wilde voor je grotere zus en broer niet onderdoen. Zo had je wel kleine ongelukjes: je teennagel verliezen bij het wippen bijvoorbeeld of een enorme snee in je tong oplopen toen Mirabelle, Lucas met een vriendinnetje aan het schommelen waren op zo’n ongelukkige grote autoband die opgehangen was. Jij wilde ook schommelen, liep ernaar toe en kreeg die band met een grote vaart tegen je aan. Au!!!!!!

Ouch

The three of you, Mirabelle, Lucas and you, weren’t as sweet and quiet like those children who were playing the whole day on one and the same spot. No you had always to jump, do a handstand, slide from something or to climb on something. And you didn’t want to be surpassed by your greater sister or brother. So you had often to meet with small accidents: loosing the nail of your toe during playing on the seesaw or sustaining a tremendous cut in your tongue when Mirabelle, Lucas and Lilly, your Australian girl-friend, were swinging on such an unhappy big lorry-tyre. You wanted to swing either, ran to them and got that thing with a high speed against you. Ouch!!!!!!!

Beesten

Je werd geïntrigeerd door beesten. Alle beesten zowel grote als kleine oefenden aantrekkingskracht op jou uit.

Als er geen beest was, speelde je zelf dat je beest was. Soms was je hond en moesten wij met je wandelen. Een touw diende dan als riem. Soms speelde je poes. Dan moesten we opletten, dat je niet echt de kattenbrokjes uit Wammes haar bakje opat.

Animals

You were fascinated by animals. Really all animals as well the big as the small ones held a great attraction for you. If there was not any animal you performed to be an animal yourself. So sometimes you performed to be a dog and then we had to walk with you. A rope then served as lead. Sometimes you performed to be a cat. Then we had to take care that you did not really eat the catfood of Wammes, our cat.

Slim

Al sprak je niet veel als peutertje, dat betekende niet dat je dom was. Toen je helemaal alleen bij opa en oma logeerde, nam ik je mee op de fiets. Ik wees je alle beesten aan, want toen al hadden beesten je grote belangstelling. Nadrukkelijk zei ik daarbij de namen van de beesten en welk geluid ze maakten. Je volgde nauwlettend wat ik zei en dat je het opgeslagen had, bleek toen we thuis aan de keukentafel zaten te eten. Enthousiast wees je met je mollige vingers een leeg melkpak aan dat op het aanrecht stond. “Boeh”, zei je en nogmaals “Boeh”.  Op het melkpak stond een koe getekend.

En dat je als klein peutertje je ogen goed de kost gaf blijkt uit het volgende wat mamma mij over jou vertelde.

Robin had zijn stoeltje naar de wc gesleept. Klom op het stoeltje om zo bij de deurknop te kunnen om de deur open te maken. Vervolgens zette hij het stoeltje bij de wc, deed zijn broek uit en ging op de wc-bril zitten.

Op de zelfde manier gebruikte hij het stoeltje om uit de kast in de keuken een zak snoep te pakken. Omdat deze dicht zat, pakte hij uit de keukenla een schaar en knipte de zak open.

Clever

Although you didn’t speak much as a pre-schooler, you were not at all stupid. When you stayed alone with opa and oma in Hooge Zwaluwe, I took you with me for a ride on my bike. I pointed out all the animals, for then already animals had your attention. Emphatically I said the names of the animals and that the cow says  “moo”,  the sheep  “be” for instance.You listened carefully to what I said and at home it appeared that you had filed the information: when we were eating at the kitchen-table you pointed out enthusiastically with your small finger a milk carton which was on the kitchen-sink and said  “moo, moo.” On the milk carton was drawn a cow.

Your third birthday

a little toy’s dog

And that you as a pre-schooler used your eyes and brains very well showed what mamma told me.

You had dragged your little chair to the toilet. You climbed on the little chair to seize the doorknob to open the door. Next you put your little chair near the toilet, put out your trousers, climbed again on your little chair and sat down on the toilet to do your pee.

In the same way you used your little chair to get out of the cupboard a bag with sweets. Because the bag was closed you again dragged your little chair to the kitchen-drawer to get  the scissors out of it and cut the bag open.

Snoeperd

De koekjes uit de kerstboom pikken en ze opeten was een sport voor jou.

Sowieso waren snoepjes en koekjes bij jou in de buurt niet veilig. Hoe vaak ontdekten Mirabelle of Lucas niet dat hun snoepjes stiekem door jou waren opgegeten en omdat ze allebei zo gek op je waren, werden ze meestal niet boos op je.

Glutton

Yes you liked sweets and biscuits. So when it was Christmas it was you who took all the biscuits out of the Christmas tree.

In any case sweets and biscuits were not safe in your neighbourhood. How often Mirabelle and Lucas discovered that their sweets were secretly consumed by you and because the two of them were so fond of you, they mostly became not angry with you.

Robin praat erdoorheen

Wat me opviel was, dat je nog weinig sprak. Toen ik dan ook op je ging passen, omdat je vader terug was naar Amerika, nam ik tijdens koffietijd meestal een uurtje om voor te lezen of iets te doen wat met praten te maken had. Zo was één van je favoriete spelletjes om al je knuffelbeesten uit te nodigen voor je verjaardag. Jij was jarig als de zon recht boven Nederland stond, zei ik altijd, en de mensen lekker zonder jas, in T-shirt en korte broek liepen. Als die beesten dan op je verjaardag kwamen, vroeg je altijd of ze ook wat meenamen. De door mij verzonnen cadeautjes die ze meenamen, ontlokten jou altijd weer die oor-tot-oor-glimlach, mijn beloning voor het verzinnen. Zo nam het poesje muisjes voor je mee, de hond hondenbrokken, het vogeltje lekkere wormpjes. Op het laatst zaten om de keukentafel wel tig knuffelbeesten gezellig jouw verjaardag te vieren.

Na een jaar hoefde ik niets meer te doen om jou ook eens wat aan het woord te laten komen. Toen sprak je overal doorheen: “Robin praat erdoorheen.”

Robin is talking through it

What struck me was that you didn’t speak a lot. So when I had to take care of you , because je vader was back to America, during coffee time I  mostly took a small hour to read for you or to do something with you that had to do with talking. So one of your favorite plays was to invite your cuddly animals for your birthday. You had your birthday when the sun was shining upright to the Netherlands I always said, and when the people were walking easily without coat, in T-shirt and pants. When those cuddly animals came to your birthday, you were always asking if they will bring a present for you. The presents I made up , always coaxed that ear-to-ear-smile of you, my reward for making up. So the cat took mice for you, the dog dry dog food, the bird delicious little worms. At last there were sitting lots of cuddly animals around the kitchen table to celebrate together your birthday.

After a year I didn’t need to do anything to make you talk. Then you spoke with your high little voice so much that Mirabelle and Lucas were allowed to say when you talked through everything: “Robin is talking through it!”

Horloge

Je had ergens een oud polshorloge gevonden en omgedaan. Tegen mamma zei je: “Ik ben oma.”

Watch

You once found an old watch which was used to wear on your wrist. You did the watch on your wrist and said to mamma: “I am oma.”

Krijsen

O wat was mamma gek op jou en jij gek op mamma. Als je mamma niet uit kon zwaaien als ze naar haar werk moest, schreeuwde je moord en brand. Bang dat ze nooit meer terug zou komen. Pappa deed er het beste aan om samen met jou mamma uit te zwaaien.

Shrieking

O mamma was so fond of you and you were so fond of mamma. If you couldn’t wave goodbye to mamma when she went away for working, you raised a hue and cried. You were afraid that she might never come back. The best your father could do with you was to give you the opportunity to wave goodbye to mamma together.

Robin as a pre-schooler at school


How were you?

When you discovered you could also talk, you were always talking and stayed talking. Also when Mirabelle or Lucas had something to tell. Although you were the little brother you tried to do things as good as your brother and sister. Also the risky things. I still remember that you like Mirabelle and Lucas were as high on the high bar on the Roosestraat. I said many quick prayers, but you turned out well, like most of the time.

In this time you started to be tough. Outside the house you were tough, but inside the house you were that affectionate boy. Especially with mamma you liked to cuddle. And you had a lot of phantasy. And your charm was that ear-to-ear-smile.

Your first day at school

You visited school already sometimes, but Monday 2 September 2007 it was your first official school day. What stroke Miss Lenny the most? You said “sorry” with everything going wrong.

Playing with Finn

Finn and you were playing together at the Roosestraat. Mirabelle and Lucas had a pleasure trip with other children of the Paperclip. They went sailing with the pancake boat. But for the two of you it was also feast.

First you had to show all your toys to Finn. The house looked like a playground. Then I warmed pancakes in the microwave. And then we went to the small playground of the paperclip. The two of you started shouting at the top of your voices and after that you climbed, swung and see-sawed to your heart’s content. And then suddenly this feast was over and we had to pick up Mirabelle and Lucas. Finn didn’t like the feast was over. He started to cry.


Mix of pappa and mamma

I said to you that you were a mix of pappa and mamma ( that is you have got some features of pappa and some features of mamma). You asked me: “Which mix are you?”


Washing the cage of Willem and Rosa

You liked to clean the cage of Willem and Rosa, the guinea pigs. First putting the two loudly squeaking little animals into the grey plastic bath in which you were usually washed by mamma. Then taking off all the dirty hay, straw and excrements and then giving the cage another washing. Then filling the cage with new hay and straw. Finishing in putting the two still loudly squeaking animals back into the clean cage and watching that Willem and Rosa were more than contented with the fresh hay, straw and food. What always struck me was your extraordinary interest in taking care for animals.


Chinese cheese

We ate sandwiches with French cheese. You said it wasn’t French cheese, but Chinese cheese. And later you said to Miss Ellen, your teacher, that you weren’t anymore speaking Dutch but Chinese. So Miss Ellen started to talk: “Nji-nja-njoe etc.” to you and you smiled your ear-to-ear-smile.

Your favorite book

Your favorite book was “Spinnetje Spin”( little spider, Spider). It was a small square booklet out of which stuck out a cloth spider in which you could put a finger to move this cloth spider. Then I played the spider and you talked with “Spinnetje Spin”. You liked those talks very much and spontaneously talked with Spinnetje Spin”.

A sweet memory

A sweet memory for me is when I got up in the morning seeing Lucas and you sitting on opa’s chair watching TV, when it was cold a travelling rug wrapped around your knees.

Cool

Just like oom Leander you went to sleep only in your underpants. “That’s cool”, you said.

A broken leg

Mamma was a little bit worried because the day before, you jumped down the climbing equipment with “Children’s Circus Rotjeknor”. Mamma asked me to go to the doctor’s with you. The doctor examined your leg and said that he couldn’t find anything. But sometimes it occurs that there still  is a fracture. So we agreed on that when you were still walking deviantly I had to come back with you after a week.

After one week mamma and I still doubt if your walking still wasn’t okay. So we went to the doctor’s again. The doctor and I had to laugh at your saucy behavior. The doctor sent us to the Clara Hospital to rule out every possibility of a fracture. So on the bike we went to the Clara Hospital to have made a photo of your leg. But what was that? When it was your turn you couldn’t walk. Not because you broke your leg, but because your little finger was fastened in a thread of sock while oma was reading aloud a book for you. A nurse had to come with scissors to cut off the thread. But fortunately on the photo you couldn’t see any fracture.

When I brought you at school you told everyone that your leg was broken. You felt yourself very interesting.

Smurf lonely on the beam

You had taken Smurf with you to play with during the swimming-lessons of Mirabelle and Lucas in the swimming pool. But you threw Smurf very high into the sky and there he stayed very high on the beam of the ceiling. A pool attendant had to come to get Smurf off the beam with a large pricker.

Conjuring

I picked up you out of school because Lucas had to go to Mrs. Breuseker, the Children’s psychologist. Miss Ellen opened the class-room-door and said: “Sorry I just conjured away all the children of the class.” “Oh”, I said “I don’t see them anymore. And now I can’t take Robin with me.” But then fortunately Miss Ellen conjured the children back again and you quickly hurried to me.

Rosa’s death

We found Rosa dead in the cage. What a sorrow for the three of you. Lucas asked if Rosa was in heaven now. I said I was convinced she was, because she was such a sweet guinea pig.

Somewhat later you came startled to me: “Rosa isn’t in heaven, because she is still laying in the shoe box on the balcony.”

Removal

You have moved from the Roosestraat in Rotterdam to the Frank van der Goesstraat in Dordrecht. You were also going to a new school. That very first day in the class-room of Miss Deanne you were still a bit silent. It was quite a lot for you.

Traffic-jam

Some time after the removal we went to Mrs. Breuseker with Lucas and because we were yet in Rotterdam we could pick up some stuff out of the store room of your old home at the Roosestraat. I put Lucas’ bike into the boot, Mirabelle’s bike I put between the back bench and the front bench. You just fits in your car-chair with your feet on the Mirabelle’s luggage carrier. But alas we end up in a traffic jam. We tried to spend the time by counting till 200, play games like “I see, I see and it is…” and “Who have I got in my head? “

Finn’s birthday

We celebrated Finn’s birthday by going to the play wood near the Castle of Bouvigne in Breda. Finn received a scoop. Together with Finn you scooped “France”, the country where you were on holiday.

Dressed up

The last day of the school-year. The children of the pre-school-classes were allowed to come dressed up that last day. You were dressed up like a king and Lucas like a gentleman with a grey wig and spectacles. You ate pancakes and popcorn and played games.


Football

We played football on the football field in Hooge Zwaluwe. You were only standing on your head, while Mirabelle and Lucas were fanatically playing football.

Your fifth birthday

We celebrated you fifth birthday in the Euromastpark. A summer-festival was organized there and relaxed we were enjoying the music played there. Lucas, Finn and you were playing football with opa and mamma served a delicious self-prepared pick nick. We ate the pick nick sitting on a blanket spread out on the ground.

 

And from Ischa and Femke you received a gold colored ball. At school you told that this ball was really gold.


Broken

When your teeth were brushed and your hair was combed you always climbed on the shelf above the washing machine by getting first with your feet on the lid of the washing machine. But then the lid broke. Fortunately mamma hadn’t to buy a new one because mamma and the three of you should move soon to live with William in the new house where was also a washing machine.

Beaver-biscuit

Mirabelle and Lucas went on a class trip. And you had a day off and stayed as a pleasant companion with me. At first we said goodbye to Lucas and his class-mates. He went to the Zoo of Blijdorp. Then we have to sprint to the other school-building where Mirabelle and her schoolmates were leaving by bus to Duinrel. But it cost you a lot of energy with your little legs to sprint to be in time. But fortunately Belle was still there, so that we could say goodbye to her and her class-mates too.

The two of us had a pleasant day too. We ate bread and eggs. Then went by bike to the Biesbosch, let the touch-me-nots bang and ate large beaver-biscuits at the restaurant. You said you never ate such a large biscuit before.

Coping words

Mirabelle and Lucas could write, but you too. With your tongue out you copied words. You thought it very interesting.

Romy

Your girl-friend Romy had a date with you. We went to the Biesbosch and walked the Beaver way. We saw where beavers nibbled on the barks of trees and where they constructed their beaver-castles.

Where is Robin?

We, Mirabelle, oma and you, were going to buy a birthday-present for Björn, a boy-friend of Mirabelle. First Mirabelle took out a scooter from the store room, but alas the thing was defect. Then she took a bike, but this one was not running true so oma had to repair the bike. Finally we were ready to leave, but where were you? We went looking everywhere to find you: to shopping centre “The Crabbehof” and back again. We got in a panic. But after another time getting back from a search in the shopping centre we found you before the door in the Frank van der Goesstraat weeping crocodile tears.

You had crossed the street with the help of an old lady and went to the shopping centre yourself without thinking we might be shocked when we discovered that you weren’t there anymore. But then you found yourself alone without seeing us. Very alone.

I didn’t need to punish you. The experience of being alone was already a punishment for you.

A lazy eye

You had got a lazy eye and you had to go to the physiotherapist’s, because your way of writing was somewhat uneasy.

Late

I was late. You sat there lonely as the only one left in your class-room being at the computer. You said to me that you had the feeling that you must cry.

Feast for the birds

You let drop your sandwich out of your schoolbag while walking to school. When I came home I saw two magpies and one sea gull had a feast: they ate heartily of your sandwich. A good day for them.

Stupid oma

Stupid oma shut the door of her car leaving the keys in it. That’s why she had to ring for the ANWB ( General Dutch Road Foundation) to open the car. That was pleasant for you, because you received a ballpoint, balloon and a key ring.

Ice

It was Christmas holiday and Mirabelle was staying with tante daphne. That was why only you and Lucas were staying with me in Hooge Zwaluwe, because mamma was at work. It was very cold and the ditches were frozen. You went playing on the frozen ditch near the “Lucasbos”. How dirty were you when we went back home.

At night

When I let you have a pee during the night I said for a joke: “Good night, little stupid Robin” cuddling you and you said: “I am not a little, stupid Robin, I am a homeless person.”


The last time

Pappa was for the last time in the Netherlands and then he and you were always staying together in mamma’s house, while mamma then stayed with William. I came to talk with mamma with William’s, because she didn’t feel alright. But you were staying with William and mamma too. And when I saw you, I said I especially came for you to see you. You laughed your ear-to-ear-smile.

You were playing yahtzee with mamma and when the game was finished, she put you to your bed. She bore you so closely to her. She was so fond of you. That was the last time she put you to your bed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *